O co nám jde?

O vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Škola má vypracovaný vlastní ekologický program, podle kterého pracuje, současně tvoří projekt Zdravá mateřská škola.

Režim a náplň dne dětí v MŠ

630 - 845
845 - 915
915 - 1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 - 1130
1130 - 1200
1215 - 1415
 
 
 
1430 - 1445
1445 - 1700
 • hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
 • svačina
 • individuální a skupinové činnosti
 • rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
 • výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
 • jazykové chvilky
 • zájmové hry
 • tělovýchovná chvilka:
 • provádění zdravotních cviků pro správný tělesný vývoj
 • hra na pětidírkové flétničky a dechová cvičení
 • pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • skupinová práce s předškolními dětmi:
 • uvolňovací cviky pro správné držení tužky
 • celkový rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení
 • celkový rozvoj tvořivosti, řeci, matematických představ
 • vycházka, hry venku
 • oběd
 • odpočinek na lůžku, v případě dohody děti neleží vůbec
 • podle zájmu a potřeb dětí hry
 • individuální a skupinové činnosti
 • tělovýchovná chvilka
 • svačina
 • odpolední zájmová činnost

 • Co v rámci programu školy nabízíme?

  • smíšené třídy, individuální přístup k dětem, skupinovou práci
  • volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup
  • uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
  • důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost
  • základní logopedickou péči (do MŠ dochází pravidelně logopedka a provádí s vybranými dětmi nápravu řeči), jazykové chvilky pro správnou výslovnost
  • výuku hry všech dětí z MŠ na pětidírkové flétničky, součástí hry jsou dechová cvičení, při kterých se děti učí správně dýchat a jsou i dobrou prevencí před onemocněním horních cest dýchacích
  • program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do základní školy
  • individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky tvořený společně učitelkami a rodiči
  • důraz na tělesnou výchovu, dostatek pohybových aktivit konaných ve volné přírodě, např. dlouhé vycházky do přírody, výlety na kolech
  • nový dřevěný program na školní zahradě včetně hřiště na sportování s dostatkem sportovních pomůcek
  • volbu délky poledního odpočinku dle potřeb a přání
  • čištění zubů po obědě, pravidelné návštěvy zubní ordinace
  • hry a výukové programy na PC v každé třídě
  • pěstování rostlin na školní zahradě a pravidelná péče o ně
  • chov a péče o malá zvířátka v každé třídě
  • společné oslavy narozenin a svátků dětí
  • dny pro přírodu, dny malých kuchtíků, sportovní dny
  • plavecký kurz pro předškolní děti
  • školy v přírodě
  Zájmová a mimoškolní činnost

  Sezónní sportovní činnost

  • jízda na kolečkových bruslích
  • jízda na kolech
  • zdolávání horolezecké stěny
  S kým spolupracujeme?

  Další akce školy